ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Πώς εκδίδω δελτίο ποδοσφαιρίστριας;

Για την πρώτη εγγραφή μιας ποδοσφαιρίστριας στα μητρώα ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. απαιτείται , η υποβολή στην Ε.Π.Ο μέσω της οικείας Ε.Π.Σ. των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση μεταβολών ποδοσφαιριστή καταλλήλως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Την προμηθεύεστε από την Ε.Π.Σ.

β) Δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες της ποδοσφαιρίστριας εκ των οποίων η μια (1) επικολλάται στην αίτηση που σφραγίζεται από την ομάδα στην οποία εγγράφεται ο ποδοσφαιριστής και η άλλη παραδίδεται στην Ε.Π.Σ. για την έκδοση του ατομικού δελτίου της ποδοσφαιρίστριας,

γ) Φωτοτυπία των δυο (2) όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του ποδοσφαιριστή και εάν δεν υπάρχει ταυτότητα, φωτοτυπία της βεβαίωσης κατάθεσης των δικαιολογητικών για την έκδοση της ταυτότητας από την οικεία αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά, υποβάλλεται πρόσφατο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας για τους ανήλικους μέχρι των 12 ετών για τους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας (από τα ΚΕΠ).

δ) Πιστοποιητικό υγείας, το οποίο αποδεικνύει ότι ο ποδοσφαιριστής εξετάστηκε και βρέθηκε υγιής και ικανός να αγωνίζεται στο άθλημα του ομοσπονδιακού ποδοσφαίρου. Το ίδιο , ως ανωτέρω, πιστοποιητικό θα υποβάλλεται και σε κάθε νέα μεταβολή του ποδοσφαιριστή.

ε) Για τον ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας που είναι απαραίτητη και η προϋπόθεση του ορθού 2 παρ. 1 β του Παραρτήματος Β και υπό τους όρους τήρησης των διατάξεων περί προστασίας των ανηλίκων ποδοσφαιριστών.( συναίνεση κηδεμόνα)

Προβάλει το ποδόσφαιρο την υγεία μου;

Περιεχόμενο